واریز به حساب

بانک رفاه شعبه قدس شماره حساب 2812915 بنام بنیاد خیریه فرهنگی و تربیتی حاج علی اکبر صنعتی

بانک ملی شعبه کرمان شماره حساب 0106162727007 بنام بنیاد خیریه فرهنگی و تربیتی حاج علی اکبر صنعتی