نحوه پذیرش در خانه صنعتی

سیاستگزاری خانه صنعتی بر اساس پذیرش 80% از فرزندان یتیم و 20% از فرزندان بد سرپرست می باشد که روند پذیرش در خانه صنعتی زیر نظر بهزیستی و معرفی نامه دادستان و بعد از انجام آزمایشات اولیه و تاییدیه پزشکی قانونی صورت می پذیرد.