Blog

حمایت از فرزندان بالای 18 سال و ترخیصی

فرزندان بالای 18 سال که طبق دستورالعمل بهزیستی شرایط ترخیص از مرکز را دارند در خانه مستقل صنعتی یا در خانواده ساکن میشوند و هزینه های تحصیل دانشگاه ، هزینه پوشاک،پول توجیبی ماهیانه آنها از طریق پرورشگاه صنعتی پرداخت می شود ، همچنین پیگیری امور سربازی و اشتغال و ازدواج و همچنین وام خود اشتغالی جهت فرزندانی که در یک حرفه دارای جواز کسب می باشد.