آدرس:
کرمان خیابان شهید بهشتی حد فاصل چهارراه طهماسب آباد و باغملی سمت راست بنیاد خیریه فرهنگی و تربیتی حاج علی اکبر صنعتی کدپستی 7613754177
034-32222450 و 034-32222416
تلفکس:034-32264026
sanati.kanoon@gmail.com