هیئت مدیره

محمد رضا بنی اسدی راد

رئیس هیئت مدیره
 

مهدی آگاه

نایب رئیس هیئت مدیره
 

سید احمد علوی

عضو هیئت مدیره
 

علی میر احمدی

عضو هیئت مدیره
 

حسن حسنی

عضو هیئت مدیره
 

محمود صنعتی 

مدیر عامل